Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 29 maart 2019. Deze gebruiksvoorwaarden (die samen met de bedrijfsvoorwaarden hieronder, de “Voorwaarden” vormen) treden onmiddellijk in werking voor gebruikers die toegang verkrijgen tot de Dienst of die accounts registreren op of na 29 maart 2019 en treden in werking op 30 april 2019 voor gebruikers met reeds bestaande accounts.

De Voorwaarden zijn van toepassing op jouw toegang tot en het gebruik van onze producten en diensten, inclusief producten en diensten die aangeboden worden via onze websites en mobiele applicaties (gezamenlijk de “Dienst ”). Door toegang tot of gebruik van de Dienst, stem je in met deze Voorwaarden en ga je een juridisch bindend contract aan met: (i)   Inc., een onderneming uit Delaware met hoofdkantoor in San Francisco, Californië, indien je een inwoner bent van de Verenigde Staten van Amerika of Canada; of (ii) Trimwings.nl, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in en vallend onder de wetten van de Republiek Ierland, indien je een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (de “EER”) of ergens anders buiten de Verenigde Staten van Amerika of Canada, (“Trimwings” betekent trimwings.nl., zoals van toepassing). Neem geen toegang tot of maak geen gebruik van de Dienst als je niet bereid bent of niet in staat bent om gebonden te zijn aan de Voorwaarden.

 1. DEFINITIES

  1. Partijen. “Jij/je” en “jouw” verwijzen naar jou als gebruiker van de Dienst. Een “gebruiker” is iemand die toegang verkrijgt tot of op een of andere manier gebruikmaakt van de Dienst. “We”, “wij” en “ons” verwijst naar Trimwings en haar dochterondernemingen.
  2. Inhoud. “Inhoud ” betekent tekst, afbeeldingen, foto’s, audio, video en alle andere vormen van data of communicatie. “Jouw Inhoud” betekent Inhoud die jij indient of verzendt naar, via of in verband met de Dienst, zoals waarderingen, reviews, foto’s, video’s, complimenten, uitnodigingen, check-ins, stemmen, vrienden en volgactiviteit, directe berichten, en informatie die je bijdraagt aan je gebruikersprofiel of suggereert voor een bedrijfspagina. “Gebruikersinhoud” betekent Inhoud die gebruikers indienen of verzenden naar, via of in verband met de Dienst. “Trimwings-inhoud” betekent Inhoud die we creëren en beschikbaar maken in verband met de Dienst. “Inhoud van Derden” betekent Inhoud die komt van partijen anders dan Trimwings of haar gebruikers, welke beschikbaar is gemaakt in verband met de Dienst. “Dienstinhoud” betekent alle Inhoud die beschikbaar wordt gemaakt in verband met de Dienst, inclusief Jouw Inhoud, Gebruikersinhoud, Trimwings-inhoud en Inhoud van Derden.
  3. Websites en accounts. “Consumentenwebsite” betekent de consumentenwebsite van Trimwings die gericht is aan gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika (www.Trimwings.nl) en gerelateerde domeinen en mobiele applicaties, inclusief websites gericht aan gebruikers buiten de Verenigde Staten van Amerika. “Consumentenaccount” betekent het account dat je aanmaakt om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Consumentenwebsite. “Zakelijk Account” betekent het account dat je aanmaakt om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de website van Trimwings voor Zakelijke Accounts die gericht is op gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika (biz.Trimwings.nl) en gerelateerde domeinen en mobiele applicaties, inclusief de websites gericht aan gebruikers buiten de Verenigde Staten van Amerika. “Account” betekent elk Consumentenaccount of Zakelijk account.
 2. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

  We kunnen van tijd tot tijd de Voorwaarden aanpassen. De nieuwste versie van de Voorwaarden zal hier worden geplaatst. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat jouw toegang tot of het gebruik van de Dienst valt onder de Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat jij je toegang verschaft tot of gebruikmaakt van de Dienst. Als we wezenlijke veranderingen in deze Voorwaarden aanbrengen, zullen we je hiervan per e-mail op de hoogte stellen, door een bericht op de Dienst te plaatsen en/of via een andere methode vóór de ingangsdatum van de wijzigingen. We zullen ook bovenaan deze pagina de datum aangeven waarop de laatste wijzigingen werden aangebracht. Je wordt aangeraden om deze Voorwaarden op gezette tijden opnieuw te bekijken aangezien gewijzigde Voorwaarden bindend voor jou zijn. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat jouw voortdurende toegang tot of het gebruik van de Dienst na de ingangsdatum van wijzigingen van de Voorwaarden jouw aanvaarding van deze wijzigingen aangeeft.

 3. VERTALING

  Voor jouw gemak kunnen wij deze Voorwaarden vertalen in andere talen. Desalniettemin is de Engelse versie bepalend ten aanzien van jouw relatie met Trimwings, en tegenstrijdigheden tussen de verschillende versies zullen worden beslist ten gunste van de Engelse versie hier beschikbaar.

 4. GEBRUIK VAN DE DIENST

  1. Geschiktheid. Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst moet je de noodzakelijke bevoegdheid en autoriteit hebben om deze Voorwaarden aan te gaan. Je kunt geen toegang krijgen tot of gebruikmaken van de Dienst als je een concurrent van Trimwings bent of als we je eerder toegang of gebruik van de Dienst hebben verboden of als we jouw Account hebben gesloten.
  2. Toestemming om de Dienst te gebruiken. We geven je toestemming om de Dienst te gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden. Jouw gebruik van de Dienst is op eigen risico, dit is inclusief het risico dat je kunt worden blootgesteld aan Inhoud die beledigend, onfatsoenlijk, onjuist, aanstootgevend of onvolledig is, niet voldoende waarschuwing verstrekt over mogelijke risico’s of gevaren, of anderszins ongepast is.
  3. Beschikbaarheid van de Dienst. De Dienst kan worden aangepast, bijgewerkt, onderbroken, opgeschort of stopgezet op elk moment zonder kennisgeving of zonder dat hieruit aansprakelijkheid voortvloeit.
  4. Accounts. Je dient een Account aan te maken en bepaalde informatie te verschaffen over jezelf om een aantal functies te gebruiken die worden aangeboden door de Dienst. Je bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van je Accountwachtwoord. Je bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met jouw Account. Je gaat ermee akkoord dat je ons direct op de hoogte brengt ten aanzien van elke vorm van ongeautoriseerd gebruik van jouw Account. Wij behouden ons het recht voor om jouw Account op elk moment om elke reden of zonder reden te sluiten.Jouw Consumentenaccount is voor jouw persoonlijk, enkel niet-commercieel, gebruik en je mag geen Consumentenaccount aanmaken of gebruiken voor iemand anders dan jezelf. We vragen je om volledige en accurate informatie over jezelf te verschaffen wanneer je een Account aanmaakt om jouw geloofwaardigheid als bijdrager aan de Dienst te versterken. Je mag je niet voordoen als iemand anders, een ander e-mailadres dan het jouwe verstrekken, meerdere Accounts aanmaken of jouw Consumentenaccount overdragen aan een andere persoon zonder de voorafgaande goedkeuring van Trimwings.
  5. Communicaties van Trimwings en anderen. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stem je ermee in berichten te ontvangen van andere gebruikers en Trimwings via de Dienst, of via andere middelen zoals e-mails, pushmeldingen, sms-berichten (inclusief SMS en MMS) en telefoongesprekken. Deze berichten kunnen Trimwings of bedrijven vermeld op Trimwings promoten en ze kunnen geïnitieerd zijn door Trimwings, bedrijven vermeld op Trimwings of andere gebruikers. Je begrijpt verder dat berichten verstuurd kunnen worden met een automatisch opbelsysteem en dat jouw telefoonmaatschappij je kosten in rekening kan brengen voor bepaalde berichten zoals sms-berichten of telefoongesprekken. Je gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien het/de door jou aan ons verstrekte telefoonnummer(s) is/zijn veranderd of afgesloten. Let op: alle berichten, inclusief telefoongesprekken, met Trimwings kunnen gecontroleerd en opgenomen worden voor kwaliteitsdoeleinden.Je kunt je hier afmelden voor bepaalde berichten.
 5. INHOUD

  1. Verantwoordelijkheid voor Jouw Inhoud. Jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw Inhoud, en eenmaal geplaatst op Trimwings, kan deze niet altijd worden ingetrokken. Jij draagt alle risico’s verbonden aan Jouw Inhoud, inclusief wanneer iemand vertrouwt op de kwaliteit, de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid ervan, en risico’s geassocieerd met persoonlijke informatie die jij openbaar maakt. Je verklaart dat jij de eigenaar bent van of de nodige toestemming hebt om Jouw Inhoud te gebruiken en toestemming te geven voor het gebruik ervan, zoals hier is beschreven. Je mag niet impliceren dat Jouw Inhoud op enige wijze gesponsord of ondersteund wordt door Trimwings.Je kunt aansprakelijk worden gesteld als, bijvoorbeeld, Jouw Inhoud materiaal bevat dat onjuist, opzettelijk misleidend of lasterlijk is; rechten van derde partijen schendt, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, patenten, bedrijfsgeheimen, morele rechten, rechten op privacy, publicatierechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of andersoortige eigendomsrechten; materiaal bevat dat onwettig is, waaronder illegale haat zaaien of pornografie; minderjarigen exploiteert of anderszins schaadt; wet- of regelgeving schendt of aanzet tot schending hiervan; of deze Voorwaarden schendt.
  2. Ons recht om Jouw Inhoud te gebruiken. Wij kunnen Jouw Inhoud op verschillende wijzen gebruiken, waaronder door deze openbaar weer te geven, te herformatteren, op te nemen in advertenties en andere werken, afgeleide werken ervan te creëren, te promoten, te distribueren en door toe te staan dat anderen hetzelfde doen in verband met hun eigen websites en mediaplatforms (“Andere Media“). Als zodanig verleen jij ons onherroepelijk wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, toewijsbare, sublicentieerbare, overdraagbare rechten om Jouw Inhoud te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden. Je verleent ook de gebruikers van de Dienst en Andere Media onherroepelijk het recht om toegang te krijgen tot Jouw Inhoud in verband met hun gebruik van de Dienst en Andere Media. Ten slotte doe je onherroepelijk afstand en heb je onherroepelijk afstand gedaan van claims en beroep op morele rechten of toeschrijvingen aangaande Jouw Inhoud ten opzichte van Trimwings en haar gebruikers. Met “gebruiken” bedoelen we Jouw Inhoud gebruiken, kopiëren, in het openbaar uitvoeren en weergeven, reproduceren, verspreiden, aanpassen, vertalen, verwijderen, analyseren, voor commercieel gebruik aanwenden en er afgeleide werken van maken.
  3. Eigendom. Tussen jou en Trimwings is Jouw Inhoud jouw eigendom. Wij zijn eigenaar van de Trimwings-inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot visuele interfaces, interactieve functies, grafische afbeeldingen, design, compilaties (inclusief, maar niet beperkt tot onze selectie, coördinatie en arrangement van Gebruikersinhoud en andere Dienstinhoud), computercode, producten, software, samengevoegde gebruikersreviews en alle andere elementen en componenten van de Dienst exclusief Jouw Inhoud, Gebruikersinhoud en Inhoud van Derden. Wij hebben ook het eigendom over auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelsgeheimen en andere intellectuele en eigendomsrechten over de wereld geassocieerd met de Trimwings-inhoud en de Dienst, welke zijn beschermd door auteursrecht, handelsimago, patent, handelsmerken, wetgeving omtrent handelsgeheim en alle andere van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom en eigendomsrechten. Als zodanig mag je Trimwings-inhoud niet geheel of gedeeltelijk verkopen, in licentie geven, kopiëren, publiceren, veranderen, reproduceren, verspreiden, afgeleide werken of aangepaste versies ervan creëren, publiekelijk weergeven of op enige andere wijze gebruiken of exploiteren behalve in het geval dat dit uitdrukkelijk door ons is toegestaan. Behalve zoals hier uitdrukkelijk en ondubbelzinnig is aangegeven, verlenen wij jou geen uitdrukkelijke of impliciete rechten en alle rechten aangaande de Dienst en de Trimwings-inhoud blijven toebehoren aan ons.
  4. Advertenties. Trimwings en haar licentienemers kunnen advertenties, betaalde inhoud en andere informatie nabij of in verband met Jouw Inhoud publiekelijk weergeven. Je hebt geen recht op vergoeding voor deze advertenties. De manier, wijze en omvang van zulke advertenties zijn onderworpen aan veranderingen zonder specifieke kennisgeving aan jou.
  5. Overige. Gebruikersinhoud (inclusief alle inhoud die is gemaakt door gebruikers die Trimwings in dienst heeft of die door Trimwings zijn gecontracteerd) geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van Trimwings weer. Wij behouden ons het recht voor om enkel naar eigen goeddunken om elke reden of zonder reden en zonder kennisgeving aan jou Gebruikersinhoud te verwijderen, te onderzoeken, aan te passen of te herstellen. Wij kunnen bijvoorbeeld een review verwijderen als wij geloven dat deze onze Inhoudsrichtlijnen schendt. Behalve zoals beschreven in het Privacybeleid van Trimwings of anderszins vereist door de wet hebben we geen verplichting Jouw Inhoud te bewaren of jou kopieën ervan te verstrekken en we garanderen geen vertrouwelijkheid met betrekking tot Jouw Inhoud.
 6. BOEKINGEN EN TRANSACTIES

  1. Algemeen. Je kunt toegang verkrijgen tot functies via de Dienst die jou toestaan online te boeken bij of te verhandelen met lokale bedrijven, zoals reservaties bij restaurants of kuuroorden maken, eten bestellen en laten leveren of afspraken inplannen. Deze functies kunnen verstrekt worden door externe partners van Trimwings, inclusief via iframes of vergelijkbare formats en hun gebruik kan beheerd worden door verschillende of bijkomende voorwaarden die aan jou worden voorgelegd als deel van het boekings- of transactieproces. Let op: dergelijke externe partners en/of de verhandelende lokale bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van dergelijke boekingen of transacties.
  2. Betalingen en annuleringen. Je kunt verplicht zijn jouw kredietkaartgegevens te verstrekken om een boeking te bevestigen, en toepasselijke kosten zullen jou in rekening worden gebracht, inclusief annulerings- en no-showkosten in overeenstemming met het annuleringsbeleid van het verhandelende lokale bedrijf dat verstrekt wordt op het moment van het boeken. U gaat ermee akkoord dat Trimwings dergelijke betalingen en kosten kan faciliteren namens het verhandelende lokale bedrijf.
  3. Waardebonnen. Waardebonnen die Trimwings kan uitgeven voor gebruik in verband met de Dienst zijn niet-overdraagbaar (tenzij vereist door de wet), niet-inwisselbaar voor contant geld of een andere vergoeding en ze vervallen automatisch dertig (30) dagen na de uitgavedatum, tenzij anderszins gespecificeerd. Indien jouw account beëindigd wordt, zal je enige geldige en ongebruikte waardebonnen niet kunnen gebruiken en dergelijke waardebonnen zullen automatisch beëindigd worden en kunnen niet ingewisseld worden, tenzij vereist door de wet.
 7. VERKLARINGEN EN GARANTIES

  Wij zijn op geen enkele wijze verplicht de Voorwaarden te handhaven, ten behoeve van jou, tegen een andere gebruiker. Hoewel we je aanmoedigen het ons te laten wanneer je gelooft dat een andere gebruiker de Voorwaarden heeft geschonden, behouden wij het recht voor om onderzoek te doen en passende maatregelen te nemen op basis van ons eigen goeddunken.

  1. Je verklaart en garandeert dat:
   1. Je onze Inhoudsrichtlijnen hebt gelezen en begrepen.
   2. Je ons Privacybeleid hebt gelezen en begrepen. Als jij de Dienst buiten de Verenigde Staten van Amerika gebruikt, dan ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verstuurd naar en verwerkt worden in de Verenigde Staten van Amerika; en
   3. Voorafgaand aan het bijwonen van een evenement vermeld op de Dienst, heb je onze Evenementvoorwaarden gelezen en goedgekeurd.
  2. Je verklaart en garandeert ook dat je de Dienst niet zal gebruiken om en anderen niet zal helpen, aanmoedigen of in staat stellen om de Dienst te gebruiken om:
   1. Onze Voorwaarden te schenden, inclusief de Inhoudsrichtlijnen en Evenementvoorwaarden;
   2. Onjuiste of lasterlijke reviews te posten, reviews uit te wisselen met anderen of iemand compenseren of gecompenseerd worden om een review te posten, afzien van het posten of verwijderen ervan;
   3. Rechten van derde partijen te schenden, waaronder enige schending van vertrouwelijkheid, auteursrecht, handelsrecht, patent, bedrijfsgeheim, morele rechten, rechten op privacy, publicatie recht, of enige andere intellectuele eigendom of andersoortige eigendomsrechten;
   4. Te bedreigen, stalken, schade berokkenen, of anderen lastig te vallen of om onverdraagzaamheid of discriminatie te bevorderen;
   5. Een bedrijf of andere commerciële ondernemingen of evenementen te promoten, of anderszins de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden, uitgezonderd wanneer je dit doet in verband met een Zakelijk Account in overeenstemming met de Bedrijfsvoorwaarden;
   6. Bulk e-mails, enquêtes of andere vormen van berichten in grote volumes te verzenden, ongeacht of deze van commerciële aard zijn of niet; zich bezig te houden met trefwoord-spam, of om op een andere manier de zoekresultaten van de Dienst te manipuleren, de Aanbevelingssoftware (zoals gedefinieerd in de Bedrijfsvoorwaarden hieronder), of websites van derden;
   7. Persoonlijke informatie van minderjarigen te vragen, of om pornografie in te dienen of te verzenden;
   8. Om van toepassing zijnde wetgeving te schenden;
   9. De Dienst of de Dienstinhoud (anders dan Jouw Inhoud) te veranderen, aan te passen, toe te eigenen, te reproduceren, te verspreiden, te vertalen, afgeleide werken of aangepaste versies te creëren, publiekelijk weer te geven, te verkopen, te verhandelen of om op enige andere wijze deze te exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door Trimwings;
   10. Een robot, spider, zoek/opvraag-applicatie van de Dienst te gebruiken, of enig ander geautomatiseerd hulpmiddel, proces of middel om toegang te verkrijgen, op te vragen of te scrapen of om een deel van de Dienst of Dienstinhoud te indexeren;
   11. Een deel van de Dienst te reverse engineeren, tenzij toepasselijke wetgeving deze beperking verbiedt, in welk geval je ermee akkoord gaat ons hier een schriftelijke kennisgeving van 30 dagen te verstrekken;
   12. Kennisgeving van auteursrecht, handelsmerken of andere eigendomsrechten die zichtbaar zijn op enig gedeelte van de Dienst of op enig materiaal dat geprint of gekopieerd is van de Dienst te verwijderen of te veranderen;
   13. Informatie over gebruikers op te slaan, te verwerken of zonder toestemming te verzamelen;
   14. Toegang te verkrijgen tot enig deel van de Dienst of dit deel op te vragen of te indexeren met als doel een doorzoekbare database van zakelijke reviews te creëren of te vullen;
   15. Enig deel van de Dienst te herformatteren of in een frame te plaatsen;
   16. Enige actie te ondernemen die, naar ons eigen goeddunken, een onredelijke of disproportioneel grote last legt of kan leggen op Trimwings’ technologische infrastructuur of anderszins buitensporige eisen stelt aan het verkeer van de Dienst;
   17. Onbevoegde toegang trachten te verschaffen tot de Dienst, Accounts, computersystemen of netwerken die in verbinding staan met de Dienst door te hacken, wachtwoorden zonder toestemming te verzamelen, of op enige andere wijze;
   18. De Dienst of Dienstinhoud te gebruiken om computervirussen, computerwormen, defecten, Trojaanse paarden, schadelijke code, spyware, malware of andere zaken van destructieve of schadelijke aard te verzenden;
   19. Een apparaat, software of routine die de behoorlijke werking van de Dienst belemmert of anderszins probeert de behoorlijke werking van de Dienst te belemmeren, te gebruiken;
   20. De Dienst te gebruiken om de beveiliging van een computernetwerk te schenden, wachtwoorden of beveiligingscodes te kraken; de beveiliging van de Dienst of de Dienstinhoud te verstoren of te belemmeren of op andere wijze schade te berokkenen aan de Dienst of de Dienstinhoud; of
   21. Aan de beveiliging gerelateerde functies van de Dienst, functies die het gebruik of het kopiëren van Dienstinhoud voorkomen of beperken, of functies die beperkingen van het gebruik van de Dienst handhaven te verwijderen, te omzeilen, uit te schakelen, te beschadigen of anderszins te belemmeren.
 8. BIJKOMEND BELEID EN VOORWAARDEN

  1. Auteursrecht- en Handelsmerkgeschillen. Je gaat ermee akkoord ons Inbreukbeleid te volgen door ons op de hoogte te stellen van auteursrechts- en handelsmerkgeschillen betreffende Gebruikersinhoud. Je gaat ermee akkoord dat we een kennisgeving mogen doorsturen die verstuurd werd overeenkomstig ons Inbreukbeleid naar de gebruiker die de Gebruikersinhoud in kwestie indiende.
  2. Bijkomende Voorwaarden. Jouw gebruik van de Dienst is onderworpen aan alle bijkomende voorwaarden, beleid, regels of richtlijnen die we plaatsen op of waarnaar we verwijzen vanaf de Dienst (de “ Bijkomende Voorwaarden”). Alle dergelijke Bijkomende Voorwaarden worden hierbij opgenomen door verwijzing in en worden een deel gemaakt van deze Voorwaarden. Indien je een Zakelijk Account hebt, zijn de Bedrijfsvoorwaarden die hieronder verstrekt worden op jou van toepassing.
 9. SUGGESTIES EN VERBETERINGEN

  Door ons ideeën, suggesties, documenten of voorstellen (“Feedback“) te sturen, ga je ermee akkoord dat (i) jouw Feedback geen vertrouwelijke informatie of gepatenteerde informatie van een derde partij bevat, (ii) wij geenszins verplicht zijn, uitdrukkelijk of impliciet, vertrouwelijkheid te garanderen ten aanzien van de Feedback, (iii) wij iets soortgelijks als Feedback reeds in overweging of in ontwikkeling kunnen hebben, (iv) we geen verplichting hebben om de Feedback te bekijken, overwegen of toe te passen, of jou alle of een deel van de Feedback terug te sturen, en (v) je ons een onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde, toewijsbare, sublicentieerbare, overdraagbare licentie verleent om de Feedback te gebruiken, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, te publiceren, te verspreiden en in sublicentie te geven en je doet onherroepelijk afstand van en hebt onherroepelijk afstand gedaan van claims en beroep aangaande morele rechten op dergelijke Feedback tegen Trimwings en haar gebruikers.

 10. INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN

  De Dienst kan inhoud van derden bevatten of links bevatten naar andere websites of applicaties (elk een “Dienst van derden”). We hebben geen controle over, noch onderschrijven wij enige Inhoud van derden of Dienst van derden. Je gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of de inhoud van dergelijke Inhoud van derden of Dienst van derden. Jouw gebruik van en vertrouwen op Inhoud van derden of een Dienst van derden is op jouw eigen risico.

  Sommige diensten die beschikbaar worden gemaakt via de Dienst en Diensten van derden kunnen onderworpen zijn aan bijkomende dienstvoorwaarden van derden, privacybeleid, licentievoorwaarden en openbaarmakingen, en andere voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen, inclusief zonder beperking de voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen die hier geplaatst werden. Het is jouw verantwoordelijkheid om vertrouwd te raken met dergelijke toepasselijke voorwaarden van derden.

 11. SCHADELOOSSTELLING

  Je gaat ermee akkoord om Trimwings, haar moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, enige andere gerelateerde bedrijven, leveranciers, licentiegevers en partners, en de functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers van elk van hen (samen de “Trimwings-entiteiten”) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor alle claims, acties, eisen, verliezen, schadevergoedingen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria en gerechtelijke kosten) gemaakt door een derde partij voortvloeiend uit of verband houdend met: (i) jouw toegang tot of gebruik van de Dienst, inclusief Jouw Inhoud, (ii) jouw schending van de Voorwaarden, (iii) jouw schending van jouw verklaringen en garanties verstrekt volgens deze Voorwaarden, (iv) alle producten of diensten die door jou in verband met de Dienst gekocht of verkregen zijn, (v) jouw producten of diensten of de marketing of verstrekking ervan aan eindgebruikers, of (vi) inbreuken op enig intellectueel eigendom of andere rechten van een persoon of entiteit begaan door jou, of door een derde partij die jouw Account gebruikt. Trimwings behoudt het recht voor, op jouw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen aangaande elke situatie waarvoor je verplicht bent ons schadeloos te stellen en je gaat ermee akkoord om mee te werken aan onze verdediging van deze claims. Je gaat ermee akkoord geen regeling te treffen aangaande een dergelijke situatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trimwings. Trimwings zal redelijke inspanningen verrichten om je op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure zodra zij er van op de hoogte is.

 12. DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

  LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG AANGEZIEN DEZE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE TRIMWINGS-ENTITEITEN JEGENS JOU BEPERKT. ELKE VAN DE SUBSECTIES HIERONDER GELDT ALLEEN TOT DE MAXIMALE REIKWIJDTE TOEGESTAAN ONDER HET VAN TOEPASSING ZIJND RECHT. NIETS DAT HIER IS OPGENOMEN HEEFT TOT DOEL RECHTEN DIE JIJ KUNT HEBBEN TE BEPERKEN DIE NIET WETTELIJK BEPERKT KUNNEN WORDEN. DOOR JEZELF TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST VERKLAAR JE DE VOORWAARDEN DIE IN DEZE SECTIE ZIJN OPGENOMEN TE HEBBEN GELEZEN EN BEGREPEN. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN DOE JE AFSTAND VAN WEZENLIJKE WETTELIJKE RECHTEN.

  1. DE DIENST EN DIENSTINHOUD WORDEN AAN JOU BESCHIKBAAR GESTELD IN DE “HUIDIGE STAAT”, “MET ALLE FOUTEN” EN “OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID” MET DE UITDRUKKELIJKE OVEREENKOMST DAT DE Trimwings-ENTITEITEN GEBRUIKERSINHOUD OF INHOUD VAN EEN DERDE NIET ZULLEN BEWAKEN, CONTROLEREN OF DOORLICHTEN. JOUW GEBRUIK VAN DE DIENST IS DERHALVE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. DE Trimwings-ENTITEITEN DOEN GEEN CLAIMS OF BELOFTEN AANGAANDE DE KWALITEIT, VOLLEDIGHEID, JUISTHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DE DIENST, DE VEILIGHEID OF BEVEILIGING ERVAN, OF DE INHOUD VAN DE DIENST. DE Trimwings-ENTITEITEN ZIJN DUS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS JOU VOOR ENIG PERSOONLIJK LETSEL, ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT, BIJVOORBEELD, HET NIET WERKEN VAN DE DIENST, ONTLADING VAN DE BATTERIJ OF ANDERE BEPERKING VAN APPARATEN GEBRUIKT OM TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DE DIENST, ONBESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST, BEVEILIGINGSPROBLEMEN OF VAN JOUW VERTROUWEN OP DE KWALITEIT, JUISTHEID OF BETROUWBAARHEID VAN BEDRIJFSVERMELDINGEN, WAARDERINGEN, REVIEWS (INCLUSIEF HUN INHOUD OF WEGLATEN VAN INHOUD, VOLGORDE EN VERTONING), CIJFERS OF ANDERE INHOUD GEVONDEN OP, GEBRUIKT OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE DIENST.
  2. DE Trimwings-ENTITEITEN DOEN GEEN CLAIMS OF BELOFTEN TEN AANZIEN VAN EEN DERDE, ZOALS DE BEDRIJVEN OF ADVERTEERDERS DIE OP DE DIENST VERMELD STAAN OF DIE GOEDEREN OF DIENSTEN AANBIEDEN VIA DE DIENST OF DE GEBRUIKERS VAN DE DIENST. DE Trimwings-ENTITEITEN ZIJN DUS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS JOU VOOR PERSOONLIJK LETSEL, VERLIES OF SCHADE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT ACTIES OF NALATIGHEID VAN DERGELIJKE DERDEN, WAARONDER BIJVOORBEELD ALS EEN ANDERE GEBRUIKER JOUW INHOUD, IDENTITEIT OF PERSOONSGEGEVENS MISBRUIKT, OF WANNEER JIJ EEN NEGATIEVE ERVARING HEBT MET EEN VAN DE BEDRIJVEN OF ADVERTEERDERS GENOEMD OF AANWEZIG OP DE DIENST. JOUW AANSCHAF EN GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR DERDEN VIA DE DIENST WORDEN AANGEBODEN ZIJN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO.
  3. JOUW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHT EN RECHTSMIDDEL IN HET GEVAL VAN ONTEVREDENHEID MET DE DIENST, DAARAAN VERBONDEN DIENSTEN OF ENIG ANDER GEVAL VAN ONGERIEF ZAL HET BEËINDIGEN OF STOPZETTEN VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE DIENST ZIJN.
  4. DE MAXIMALE SAMENGEVOEGDE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE Trimwings-ENTITEITEN JEGENS JOU AANGAANDE DE VERLIEZEN DIE JE HEBT GELEDEN OF DE SCHADES DIE JE HEBT ONDERVONDEN MET BETREKKING TOT DE DIENST OF DEZE VOORWAARDEN IS BEPERKT TOT HET HOOGSTE BEDRAG VAN (i) HET DOOR JOU BETAALDE BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN DE Trimwings-ENTITEITEN IN VERBAND MET DE DIENST IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE HANDELING WAARUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT OF (ii) $100 (OF HET EQUIVALENT IN DE LOKALE MUNTEENHEID).
  5. DE Trimwings-ENTITEITEN ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE VORM VAN (i) INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, PUNITIEVE SCHADE, VERTROUWENS- OF GEVOLGSCHADE, (ii) VERLIES VAN WINST OF OMZET, (iii) ONDERBREKINGEN IN BEDRIJFSACTIVITEITEN, (iv) SCHADE AAN DE REPUTATIE, (v) VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS; OF (vi) AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT EEN CONSUMENTENMELDING GEPLAATST OP BEDRIJFSPAGINA’S VAN Trimwings VOOR JOUW BEDRIJF.
 13. KEUZE VAN HET RECHT EN GERECHTSLOCATIE

  1. Indien jij een inwoner bent van de Verenigde Staten of Canada:
   1. Het recht van Californië is van toepassing op deze Voorwaarden, alsmede op een mogelijke claim, rechtszaak of geschil ontstaan tussen u en Trimwings (een “Claim“), zonder inachtneming van collisieregels. VOOR ELKE CLAIM VAN EEN VAN BEIDE PARTIJEN GAAT U AKKOORD U TE ONDERWERPEN AAN EN IN TE STEMMEN MET DE PERSOONLIJKE EN EXCLUSIEVE JURISDICTIE IN, EN DE EXCLUSIEVE LOCATIE VAN DE STAATS- EN FEDERALE RECHTBANKEN IN SAN FRANCISCO COUNTY, CALIFORNIË.
   2. Je gaat ermee akkoord dat een dagvaarding, verzoek tot openbaring van derden of andere procedures van derden gericht aan Trimwings uitgevaardigd moeten zijn door, of moeten voortkomen van de staats- of federale rechtbanken binnen San Francisco County, Californië en je gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van elk van deze rechtbanken voor gerelateerde procedures.
   3. Advocatenhonoraria en kosten kunnen opgelegd worden voor elke partij die een claim of procedure van derden indient op een manier strijdig met deze Sectie, mits die partij de Claim of Procedure van derden niet onmiddellijk intrekt zodra ze op de hoogte is gebracht van deze Sectie.
  2. Indien je een inwoner bent van de EER of ergens anders buiten de Verenigde Staten of Canada, zal de Ierse wetgeving van toepassing zijn op deze Voorwaarden, zowel als elke Claim, zonder inachtneming van collisieregels.
 14. BEËINDIGING

  1. Je kunt de Voorwaarden op elk moment beëindigen door jouw Account te sluiten, jouw toegang tot of gebruik van de Dienst stop te zetten en Trimwings hier een kennisgeving van beëindiging te verschaffen.
  2. Wij kunnen jouw Account sluiten, jouw mogelijkheid tot gebruik van bepaalde delen van de Dienst opschorten, de licentie of toestemming beëindigen die jou hierbij werd gegeven en/of jou met of zonder reden helemaal verbieden gebruik te maken van de Dienst en dit zonder kennisgeving of aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Een dergelijke actie zou toegang tot jouw Account, de Dienst, Jouw Inhoud, Dienstinhoud en andere gerelateerde inhoud verhinderen.
  3. In het geval van beëindiging van deze Voorwaarden, door jou of door ons, blijven de secties 1, 3, 5, 7, 10-14 van deze Dienstvoorwaarden onverminderd van kracht en in werking.
 15. ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst op elk moment zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, enkel naar ons eigen goeddunken, met of zonder reden, aan te passen, bij te werken of stop te zetten.
  2. Behalve als anders is aangegeven in sectie 10 hierboven, is niets hier bestemd noch zal worden geacht te zijn bestemd om rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan derde partijen.
  3. De Voorwaarden bevatten de gehele overeenkomst tussen jou en ons aangaande het gebruik van de Dienst en vervangen eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen jou en ons over dit onderwerp. De partijen erkennen dat geen vertrouwen is gewekt door enige verklaringen die zijn gemaakt maar niet expliciet zijn opgenomen in deze Voorwaarden.
  4. Enige tekortkoming aan de zijde van Trimwings om enig recht of enige bepaling van de Voorwaarden uit te oefenen of te handhaven wordt niet geacht een verklaring tot het afstand doen van zulke rechten en bepalingen te zijn. Het falen van enige partij om, in wat voor wijze ook, enig recht dat hier wordt verschaft uit te oefenen zal niet worden geacht een verklaring tot het afstand doen van enige verdere rechten op grond hiervan te zijn. De Voorwaarden mogen niet kwijtgescholden worden, behalve op grond van een schriftelijk document uitgevoerd door Trimwings.
  5. Als een bepaling van de Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig blijkt te zijn door een rechtbank van bevoegde jurisdictie, dan zal alleen die bepaling worden aangepast om de intentie van de partijen weer te geven of deze zal worden teruggebracht tot het noodzakelijke minimum zodat de Voorwaarden anderszins volledig van kracht en uitvoerbaar zijn.
  6. De Voorwaarden en alle rechten of verplichtingen daaronder zijn door jou niet toewijsbaar, overdraagbaar of beschikbaar om in sublicentie te geven, behalve wanneer jij voorafgaande schriftelijke toestemming hebt van Trimwings, maar ze kunnen wel door ons zonder beperkingen worden toegewezen of overgedragen. Elke poging tot toewijzing door jou is in strijd met deze Voorwaarden en zal nietig zijn.
  7. Je gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, tewerkstelling, agentschap, speciale of fiduciaire relatie bestaat tussen jou en Trimwings als resultaat van deze Voorwaarden of jouw gebruik van de Dienst.
  8. De sectietitels in de Voorwaarden zijn enkel voor gebruiksgemak en hebben geen juridische of contractuele werking.

BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR ZAKELIJKE ACCOUNTS.

Laatst bijgewerkt op 29 maart 2019.

De volgende voorwaarden (“Bedrijfsvoorwaarden”), naast de Gebruiksvoorwaarden hierboven, zijn van toepassing op jouw toegang tot en gebruik van jouw Zakelijk Account. In geval van enig conflict tussen deze Bedrijfsvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden, gelden de Bedrijfsvoorwaarden. Indien jij producten of diensten hebt aangekocht van Trimwings namens jouw bedrijf (bijvoorbeeld advertenties of hulpmiddelen voor bedrijven), gelden de voorwaarden van die aankoop in geval van enig conflict met deze Bedrijfsvoorwaarden. Woorden met een hoofdletter die gebruikt worden, maar niet gedefinieerd zijn in deze Bedrijfsvoorwaarden, hebben de betekenissen beschreven in de Gebruiksvoorwaarden. Door het aanmaken, zich toegang verschaffen tot of gebruikmaken van jouw Zakelijk Account, stem je in met deze Bedrijfsvoorwaarden en ga je een juridisch bindend contract aan met Trimwings. Het is jou niet toegestaan een Zakelijk Account aan te maken, je er toegang toe te verschaffen of te gebruiken indien je niet akkoord gaat met deze Bedrijfsvoorwaarden.

Gelieve deze Bedrijfsvoorwaarden nauwkeurig te lezen aangezien ze het gebruik van arbitrage vereisen op een individuele basis om geschillen op te lossen, in plaats van rechtszaken of collectieve processen, en ze beperken ook de rechtsmiddelen die voor jou beschikbaar zijn bij een geschil.

In het geval van beëindiging van deze Bedrijfsvoorwaarden, door jou of door ons, blijven deze Bedrijfsvoorwaarden onverminderd van kracht en in werking.

1. VERKLARINGEN EN GARANTIES

A. Je verklaart en garandeert dat:

i. jij de bevoegdheid hebt om te handelen namens het bedrijf of de bedrijven geassocieerd met jouw Zakelijk Account en om dergelijke bedrijven te verbinden aan de Bedrijfsvoorwaarden (dit bedrijf of deze bedrijven, jouw “Bedrijf ”);

ii. jouw toegang tot of gebruik van de Zakelijke website enkel gebeurt in jouw hoedanigheid als een geautoriseerde vertegenwoordiger van jouw Bedrijf;

iii. jij de Consumentenwebsite niet zult gebruiken voor bedrijfsactiviteiten, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van reviews of het versturen van berichten naar mensen die jouw Bedrijf hebben beoordeeld;

iv. jouw Bedrijf de toepasselijke wetgeving naleeft en geen illegale producten en/of diensten aanbiedt of adverteert om te huren of verkopen;

v. jij ermee akkoord gaat dat we jou kunnen contacteren, inclusief via telefoon of e-mail, door gebruik van de contactgegevens die jij aan ons verstrekt hebt, openbaar beschikbaar maakt of die we hebben bewaard voor jouw bedrijf, en dat onze telefoongesprekken met jou gecontroleerd en opgenomen kunnen worden voor kwaliteitsdoeleinden; en

vi. jij begrijpt en erkent dat clausules tegen het in diskrediet brengen in bepaalde consumentencontracten, zoals contracten die reviews willen beperken of verbieden (inclusief bepalingen die klanten bestraffen voor het posten van reviews) over jouw Zaak, illegaal zijn krachtens de wetgeving van Californië (Cal. Civil Code § 1670.8) en krachtens de federale Consumer Review Fairness Act (15 U.S. Code § 45b) en je gaat ermee akkoord dat je dergelijke clausules niet zult opnemen in jouw consumentencontracten, of anderszins zult proberen om clausules tegen het in diskrediet brengen of beperkingsclausules af te dwingen bij klanten onder welke omstandigheden ook.

B. Jij verklaart en garandeert ook dat je het volgende niet zult doen en een andere partij geen toestemming zult geven of ertoe zult brengen om het volgende te doen:

i. stimulansen van welke soort ook aan te bieden, zoals kortingen, gratis producten, terugbetalingen, geschenkkaarten, wedstrijdinzendingen, aanbiedingen of afspraken in ruil voor het plaatsen van reviews van jouw Bedrijf of om reviews te voorkomen of te verwijderen, en je begrijpt en erkent dat Trimwings, via haar Consumentenmeldingen, klanten openbaar op de hoogte kan stellen van dergelijke stimulansen of andere pogingen om reviews te verkrijgen, voorkomen of te verwijderen;

ii. verzoeken of vragen om reviews van uw klanten;

iii. reviews schrijven of stemmen op Inhoud (bijvoorbeeld, stemmen op gebruikersreviews als nuttig, grappig of cool) voor jouw Bedrijf of concurrenten van jouw Bedrijf;

iv. een derde partij betalen of ertoe brengen om reviews te plaatsen, niet te plaatsen of te verwijderen of anderszins proberen de Aanbevelingssoftware van Trimwings (hieronder gedefinieerd) en fraudedetectiesystemen te omzeilen;

v. proberen om automatische, frauduleuze of anderszins ongeldige advertentie-impressies, verzoeken, conversies, advertentieklikken of andere acties te genereren;

vi. geautomatiseerde middelen of vormen van scraping of gegevensextractie te gebruiken om gegevens van Trimwings, inhoud en/of reviews van de Consumentenwebsite of de Zakelijke website te bekijken, zoeken of anderszins te verzamelen, tenzij zoals expliciet toegestaan door Trimwings;

vii. handelsmerken van Trimwings gebruiken op welke manier ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trimwings; of

viii. jouw identiteit of affiliatie met iemand in verband met Trimwings verkeerd voorstellen.

C. Je begrijpt en erkent dat Trimwings klanten toestaat Inhoud te plaatsen over jouw Bedrijf, inclusief foto’s, waarderingen en reviews. Je begrijpt en erkent dat Trimwings geautomatiseerde software gebruikt om de meest betrouwbare en nuttige reviews te tonen terwijl andere reviews minder opvallend worden getoond (“Aanbevelingssoftware”). Je begrijpt en erkent dat hoewel Trimwings zijn Aanbevelingssoftware gebruikt om mogelijk minder nuttige reviews te identificeren, de Aanbevelingssoftware soms legitieme reviews onderdrukt of illegitieme reviews niet opspoort. Je begrijpt en erkent dat een aankoop van advertenties of van andere betalende functies van Trimwings de Aanbevelingssoftware niet zal beïnvloeden of je anderszins zal toestaan of in staat zal stellen, direct of indirect, om reviews te wijzigen of te beïnvloeden of, waar en hoe reviews verschijnen op Trimwings.

DE VOLGENDE SECTIES 2 EN 3 ZIJN ENKEL VAN TOEPASSING INDIEN JIJ EEN INWONER BENT VAN DE VERENIGDE STATEN OF CANADA:

2. DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG AANGEZIEN DEZE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE Trimwings-ENTITEITEN JEGENS JOU BEPERKT. VOOR DE DUIDELIJKHEID, HET ONDERSTAANDE IS VAN TOEPASSING NAAST DE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID UITEENGEZET IN SECTIE 12 VAN DE VOORWAARDEN.

De federale Communications Decency Act (47 U.S. Code § 230) beperkt de aansprakelijkheid van interactieve computerdiensten, zoals Trimwings, voor hun rol in het publiceren van inhoud van derden, inclusief consumentenreviews. Daarnaast kunnen anti-SLAPP wetten, zoals Cal. Civ. Proc. Code § 425.16 in Californië van jou verlangen om advocatenhonoraria van Trimwings te betalen indien jij Trimwings aansprakelijk probeert te stellen via juridische procedures.

3. GESCHILLEN

Controverses of claims die ontstaan uit of met betrekking tot: (a) deze Voorwaarden, of de inbreuk ervan; of (b) jouw toegang tot of gebruik van jouw Zakelijk Account, Zakelijke website; (al deze controverses of claims een Claim ”), zullen afgehandeld worden middels arbitrage beheerd door de American Arbitration Association in overeenstemming met haar Commerciële Arbitrageregels en de uitspraak van de arbiter mag ingediend worden bij een rechtbank die de jurisdictie heeft. De arbiter zal een gemotiveerde uitspraak schriftelijk uitvaardigen, inclusief alle feitelijke bevindingen en wetgeving waarop de uitspraak gebaseerd werd. De arbiter zal niet de macht hebben om rechtsdwalingen te begaan en de uitspraak kan opgeheven of verbeterd worden via rechterlijke toetsing door een rechtbank van bevoegde jurisdictie volgens de California Arbitration Act voor dergelijke fout.

Claims zullen behandeld worden door een enkele arbiter. Arbitrages zullen gehouden worden in San Francisco, Californië, maar de partijen mogen zelf kiezen of ze persoonlijk verschijnen, via telefoon of via de indiening van documenten. De arbitrage zal beheerd worden door de wetten van de staat Californië. De winnende partij zal recht hebben op een toekenning van redelijke advocatenhonoraria.

NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, VOOR ELKE CLAIM DIE NIET ONDERWORPEN IS AAN ARBITRAGE, GA JE ERMEE AKKOORD JE TE ONDERWERPEN AAN EN IN TE STEMMEN MET DE PERSOONLIJKE EN EXCLUSIEVE JURISDICTIE IN EN DE EXCLUSIEVE LOCATIE VAN DE STAATS- EN FEDERALE RECHTBANKEN BINNEN SAN FRANCISCO COUNTY, CALIFORNIË, WAT DE PLAATS IS VAN UITVOERING VAN DEZE BEDRIJFSVOORWAARDEN.

Trimwings EN JIJ GAAN ERMEE AKKOORD DAT EENIEDER CLAIMS KAN INDIENEN OF ERAAN DEELNEMEN ENKEL TEGEN ELKAAR IN HUN RESPECTIEVELIJKE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EEN EISER OF LID VAN EEN COLLECTIEF IN EEN VOORGENOMEN COLLECTIEF PROCES OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. TENZIJ ZOWEL JIJ ALS Trimwings ANDERSZINS OVEREENKOMEN, MAG DE ARBITER DE CLAIMS VAN ANDERE PERSONEN OF PARTIJEN DIE ZICH IN EEN VERGELIJKBARE SITUATIE BEVINDEN NIET SAMENVOEGEN EN MAG HIJ NIET ANDERSZINS VOORZITTER ZIJN VAN ENIGE VORM VAN EEN REPRESENTATIEVE OF COLLECTIEVE PROCEDURE. INDIEN EEN CLAIM DEZE SECTIE IMPLICEERT, EN DEZE SECTIE ONGELDIG, ONUITVOERBAAR OF ILLEGAAL WORDT BEVONDEN DOOR EEN RECHTBANK, MOET DEZE CLAIM BEOORDEELD WORDEN DOOR EEN RECHTBANK EN NIET DOOR EEN ARBITER.